Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Thực hiện Công điện số 1838 CĐ-TTg ngày 27.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19