Thường trực HĐND thị xã Bắc Kạn: Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2012

Trong 9 tháng đầu năm 2012, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND thị xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát, nội dung tập trung vào các lĩnh vực có nhiều bất cập, vướng mắc được nhiều cử tri quan tâm. Qua giám sát đã kịp thời đưa ra các kiến nghị cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về kỳ họp HĐND thị xã: Thực hiện Quyết định điều động cán bộ của Thị ủy Bắc Kạn, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức kỳ họp bất thường tháng 4/2012 để miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội, bầu bổ sung chức vụ thành viên UBND thị xã, bầu bổ sung thành viên và chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã. Thường trực HĐND cũng triệu tập và tổ chức thành công kỳ họp thứ tư HĐND thị xã. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 09 Nghị quyết và tập trung thảo luận, chất vấn về các vấn đề cử tri thị xã quan tâm như: Tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư còn chậm, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội chưa kịp thời…

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri: Sau kỳ họp thứ ba, trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND thị xã, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức cho đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại 18 lượt điểm tiếp xúc, với 604 lượt cử tri tham dự, thu thập được 141 ý kiến, kiến nghị. Đa số các ý kiến, kiến nghị đều được lãnh đạo UBND thị xã trả lời, giải trình trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Một số ít nội dung chưa trả lời đã được Thường trực HĐND tổng hợp bằng văn bản chuyển đến UBND thị xã, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

 Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tham dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ Ba, trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh tại 06 xã, phường trên địa bàn với 256 cử tri tham dự.

 Thực hiện kế hoạch của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Thường trực HĐND thị xã đã đôn đốc các đơn vị: Xã Dương Quang, phường Đức Xuân và phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri thị xã Bắc Kạn.

Về hoạt động giám sát: Thường trực HĐND thị xã đã thành lập Đoàn giám sát tại 07 lượt cơ quan, đơn vị, gồm: UBND thị xã; Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Văn phòng HĐND – UBND thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng, Ban Quản lý Dự án chỉnh trang đô thị thị xã. Nội dung giám sát tập trung vào việc tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý và sử dụng biên chế, trang thiết bị trường học, phân bổ và giao dự toán ngân sách đối với các trường học; giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã được báo cáo tại Kỳ họp thứ ba và công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của UBND thị xã; công tác tham mưu trong việc quản lý, sử dụng và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã; đánh giá tình hình chấp hành thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản của các Ban quản lý, các chủ đầu tư trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện… Kết thúc các đợt giám sát, Thường trực HĐND đã kiến nghị 24 vấn đề đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thường trực HĐND thị xã đã tham gia cùng các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát phục vụ công tác thẩm tra về chế độ chi tiêu đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản QPPL, chế độ phụ cấp lãnh đạo đối với các Hội đặc thù; việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định thực hiện Dự án đầu tư và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho cấp huyện, thị xã trong tỉnh; giám sát việc thu nộp bảo hiểm của một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai tại thị xã Bắc Kạn…

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2012, Thường trực HĐND thị xã đã tiến hành rà soát đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi trực tiếp HĐND thị xã để đôn đốc các cơ quan có thầm quyền giải quyết; phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 195/199 đại biểu HĐND xã, phường; tham dự Hội nghị giao ban HĐND cấp tỉnh với HĐND huyện, thị xã nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND…

Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, trong 3 tháng cuối năm 2012, HĐND thị xã tập trung theo dõi, giám sát UBND và các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng thị xã năm 2012 và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương; tăng cường việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; phối hợp tổ chức tiếp công dân, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư công dân theo đúng quy định; thực hiện tốt hơn các nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cùng cấp; đôn đốc các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thị xã thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của HĐND, duy trì việc nộp phiếu hoạt động của đại biểu HĐND, qua đó nắm bắt các hoạt động và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri do đại biểu thu thập, phản ánh…/.

Thu Cúc