Hoạt động của HĐND thị xã Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2012

Từ đầu năm 2012 đến nay, HĐND thị xã Bắc Kạn đã thực hiện đúng chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động thường kỳ khác theo Luật định. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND đã ban hành Nghị quyết đúng thẩm quyền, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương. Các hoạt động giám sát đã tập trung, bám sát vào các lĩnh vực có nhiều bất cập, vướng mắc được nhiều cử tri quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 về hoạt động chủ yếu của HĐND thị xã năm 2012, Thường trực HĐND thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, quý và tổ chức thực hiện. Sau kỳ họp thứ 3, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 5 xã, phường để báo cáo kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cơ bản các ý kiến, kiến nghị đều được lãnh đạo UBND thị xã trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc, một số nội dung chưa trả lời đã được Thường trực HĐND tổng hợp bằng văn bản chuyển đến UBND thị xã, Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền. Thường trực HĐND thị xã cũng đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tham dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; tham dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội tại một số xã, phường trên địa bàn thị xã.

Đối với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp tham gia cùng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh về việc khảo sát phục vụ công tác thẩm tra về chế độ chi tiêu đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản QPPL; chế độ phụ cấp lãnh đạo đối với các Hội đặc thù; về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định thực hiện Dự án đầu tư và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cho cấp huyện, thị xã trong tỉnh; giám sát việc thu nộp bảo hiểm của một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Nghị quyết về hoạt động giám sát năm 2012, Thường trực HĐND thị xã đã thành lập Đoàn giám sát về công tác tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; việc quản lý và sử dụng biên chế, trang thiết bị trường học, phân bổ và giao dự toán ngân sách đối với các trường học; việc giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã được báo cáo tại Kỳ họp thứ 3 và công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của UBND thị xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Thường trực HĐND thị xã cũng đã tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn của công dân và phân loại để chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết; phân công các đơn vị chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo luật định; đôn đốc và chỉ đạo HĐND các xã, phường tổ chức thành công kỳ họp 4 HĐND cấp xã; phối hợp với ngành chức năng tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 195 Đại biểu HĐND của các xã, phường thuộc thị xã; tổ chức họp giao ban Thường trực HĐND hai cấp giữa thị xã và 8 xã phường; tham dự Hội nghị giao ban HĐND cấp tỉnh với HĐND huyện, thị xã nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND; xây dựng kế hoạch biên tập cuốn Kỷ yếu HĐND từ khóa I đến khóa V…

Đối với hoạt động của các ban HĐND thị xã, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND: Ngay từ đầu năm 2012, 2 ban HĐND thị xã đã chủ động xây dựng Chương trình hoạt động theo tháng, quý và triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoach và tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn theo lĩnh vực được phân công; tham gia giám sát Quý II/2012 cùng Thường trực HĐND thị xã theo kế hoạch, đồng thời thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo Luật định. Với 28/30 đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, được chia làm 02 tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND thị xã đã chủ động tham dự đầy đủ kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp, tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐND thị xã Bắc Kạn sẽ tập trung theo dõi, giám sát UBND và các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng thị xã năm 2012; nghiên cứu, từng bước đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tổ chức TXCT theo ngành, giới; theo chuyên đề và theo khu vực; tăng cường việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND, có giải pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; tổ chức tiếp công dân, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của HĐND đúng  quy định; tiếp tục phối hợp tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và HĐND các xã, phường; đôn đốc các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thị xã thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của HĐND, duy trì việc nộp phiếu hoạt động của ĐB HĐND qua đó nắm bắt các hoạt động cũng như tổng hợp các ý kiến kiến nghị của  cử tri do đại biểu thu thập, phản ảnh; tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với Uỷ ban nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cùng cấp; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 5, nâng cao chất lượng kỳ họp, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND có tính khả thi; tổ chức lấy phiếu nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND thị xã nhằm nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động HĐND.

Thu Cúc