HĐND thị xã Bắc Kạn hoạt động theo trình tự, thủ tục pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp Ủy, bám sát tình hình thực tế của địa phương để quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đến nay, HĐND thị xã khóa V đã tổ chức 5 kỳ họp. Các kỳ họp HĐND thị xã đều thể hiện sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, tuân thủ trình tự, thủ tục theo pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của thị xã. Việc tổ chức các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, công khai, nội dung, chương trình được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi. Tại kỳ họp thường lệ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến tham gia có chất lượng…

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã và các xã, phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thị xã. Sau các đợt tiếp xúc, Thường trực HĐND thị xã đều tổng hợp bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND thị xã; tổng hợp các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp Tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh để chỉ đạo giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã đôn đốc Ủy ban MTTQ các xã, phường chuẩn bị hội trường, khánh tiết, mời cử tri theo đúng thành phần… để đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND tỉnh khóa VII tiếp xúc cử tri. Tại Hội nghị tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thị xã đã cụ thể hoá Nghị quyết, xây dựng Chương trình hoạt động giám sát từng quý và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các kế hoạch, nội dung làm việc của đoàn giám sát đều được gửi trước đến các đơn vị chịu sự giám sát để chuẩn bị. Các báo cáo của đơn vị được giám sát cơ bản đảm bảo thời gian yêu cầu, làm căn cứ để đoàn giám sát xem xét, kiểm tra, đối chiếu với các quy định của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND và đi giám sát thực tế, giúp cho hoạt động giám sát được sâu sát hơn, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm của địa phương. Đa số các đơn vị, địa phương được giám sát đều thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát, chuẩn bị nội dung, cung cấp thông tin cần thiết và tài liệu cho các đoàn giám sát đầy đủ, kịp thời. Kết thúc đợt giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã đều có báo cáo đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và có những kiến nghị cụ thể, đúng thẩm quyền giải quyết của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hoạt động giám sát của HĐND thị xã được thực hiện thông qua việc xem xét, thảo luận các báo cáo, các đề án, đồ án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình thị xã để nhân dân theo dõi, nắm bắt thông tin, thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND thị xã.

Về hoạt động của các ban HĐND, sau kỳ họp thứ Nhất HĐND thị xã khóa V, hai ban HĐND thị xã đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động theo tháng, quý, năm. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, hai ban triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch, tích cực tham gia các đợt giám sát của Thường trực HĐND thị xã. Các thành viên hai ban HĐND thị xã chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, trước mỗi kỳ họp, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Thường trực HĐND giao, hai ban đã chủ động họp ban để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp. Tài liệu thẩm tra được gửi trước đến từng thành viên trong ban, sau đó các ban HĐND tổ chức họp ban để thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp theo đúng quy trình. Thông qua các báo cáo thẩm tra đã giúp cho việc thảo luận và quyết định của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp được sát thực tế, chất lượng và đúng luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã Bắc Kạn đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. HĐND thị xã đã đổi mới về cơ cấu tổ chức cũng như phương thức hoạt động; chất lượng kỳ họp ngày càng được nâng lên./.

Thu Cúc