Tỉnh kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại thành phố Bắc Kạn

Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố mở được 4 lớp bồi dưỡng  kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 cấp xã phường. Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh được quan tâm, cơ sở vật chất, mô hình học cụ đảm bảo cho công tác dạy và học. Đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra nhận thức của thành viên hội đồng GDQPAN thành phố bằng phương pháp trắc nghiệm. Kiểm tra hệ thống sổ sách, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Bắc Kạn đạt được trong thời gian qua. Đề nghị, thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh. Hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan, ban, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh.