Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, ngoài trời tại TP.Bắc Kạn

Sáng ngày 18/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn (đơn vị thành phố Bắc Kạn) có buổi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội thành phố, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 -2026 chủ trì.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm việc tại Hội trường UBND thành phố Bắc Kạn.

Theo báo cáo của UBND thành phố: Hàng năm, trên cơ sở văn bản của Tỉnh, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố ban hành các văn bản triển khai quản lý hoạt tác quảng cáo ngoài trời, như: Đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện thời hạn thay mới các bảng biên, pa nô, treo băng rôn. Huy động xã hội hóa panô nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo, băng rôn tuyên truyền các sự kiện trọng đại của thành phố. Cụ thể như, Quyết định số 1556/QĐ –UBND; Quyết định số 2110/QĐ –UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉ cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Hướng dẫn số 01/HD –SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Công văn số 2482-UBND/VHTT ngày 22/12/2021 của UBND thành phố về việc giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện xã hội hóa lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn thành phố; Công văn số 595/UBND-VHTT ngày 06/4/2021 của UBND thành phố về việc phối hợp tăng cường công tác quản lý tuyên tuyền trực quan ngoài trời); Phòng Văn hóa –Thông tin trực tiếp ban hành 32 văn bản liên quan đến hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao đổi các thông tin liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo với Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Từ năm 2021 đến tháng 10/2022, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đảm bảo hiệu quả, quy định. Trong đó, thành phố Bắc Kạn: 09 bảng; Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh: 04 bảng; VNPT: 01 bảng; Viettel: 03 bảng; Tổ dự án Clifund: 02 bảng; Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ- Đầu tư Vietin: 01 bảng. Thực tế, vị trí được quy hoạch lắp đặt bảng tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tập trung, cơ bản thuận lợi trong công tác quản lý Nhà nước. Nội dung tuyên truyền,quảng cáo thực hiện đúng thời hạn, cơ quan quản lý thường xuyên phối hợp với các tổ chức thực hiện công tác rà soát thường xuyên, qua đó kịp thời thay thế khi đến hạn, không để tình trạng lắp đặt sai phép, không phép, góp phần tích cực nâng cao giá trị, ý nghĩa và mục đích tuyên truyền quảng cáo, tạo đảm bảo mỹ quan đô thị. Các hoạt động tuyên truyền ngoài trời liên quan đến phục vụ công tác chính trị được thực hiện nghiêm túc, đa dạng về ảnh, nhiều bảng tuyên truyền đảm bảo mỹ quan, đồng bộ theo quy định, tác động tích cực đến đời sống của nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp. Đã có 471/566 vị trí, đạt 83,2% số vị trí quy hoạch tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; 93/101 vị trí, đạt 92% vị trí quảng cáo ngoài trời sử dụng đúng quy hoạch, góp phần tích cực thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và quảng cáo thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố. Có 448/534 vị trí bảng tuyên truyền trực quan, 66/69 biển quảng cáo ngoài trời đã thực hiện theo Quyết định 1556/QĐ –UBND; có 04/32 vị trí bản tuyên truyền trực quan; 17/78 vị trí bảng cáo ngoài trời đã thực hiện theo Quyết định 2110/QĐ-UBND. Năm 2021, có tổng số 32 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân thực hiện căng treo băng zôn ngang, dọc và pa nô; Tính đến thời điểm giám sát (tháng 10/2022), có 59 cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện treo băng zôn ngang, dọc, pa nô trên các trục đường thành phố.

Các thành viên tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng trao đổi, đề nghị thành phố báo cáo, bổ sung, làm rõ số liệu, nguyên nhân một số hạn chế, khó khăn của địa phương nêu như: Vị trí được quy hoạch quảng cáo ngoài trời thực hiện lắp đặt bảng, biển, băng zôn chưa phát huy hiệu quả; công tác quản lý biển hiệu do cá nhân, cơ sở kinh doanh chưa triệt để; hiện nay các vị trí treo băng zôn theo quy hoạch chưa được lắp đặt giá treo băng zôn, do đó chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng các vị trí treo băng zôn, nhất là đối với băng zôn dọc treo quảng cáo sản phẩm,..

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố và một số phòng, ban liên quan đã trao đổi thông tin, giải đáp, làm rõ thêm các nội dung của tổ đại biểu HĐND tỉnh. Qua nghiên cứu số liệu, đối chiếu với kết quả khảo sát thực tế, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời do có sự phân cấp quản lý khác nhau, mặc dù không phổ biến nhưng vẫn có một vài biển quảng cáo bạc màu, hoen ố, thủng, rách..trên địa bàn, đề nghị thành phố tiếp tục có biện pháp kiểm tra, theo dõi, phối hợp thực hiện; tham mưu cấp có thẩm quyền, phối hợp các đơn vị, sở, ngành liên quan khắc phục những nội dung còn tồn tại, vướng mắc. Những khó khăn, bất cập trong hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thành phố đẩy mạnh, đa dạng hơn nữa công tác tuyên truyền, áp dụng biện pháp phù hợp yêu cầu các cá nhân, tổ chức chưa chấp hành đúng Luật quảng cáo và các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền của địa phương. Chỉ đạo UBND xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định liên quan đến hoạt động quảng cáo theo đúng quy định; Những kiến nghị, đề xuất của thành phố, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và có ý kiến với các cơ quan, thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Triệu Biển