Tổ kiểm tra 456 Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Bắc Kạn kiểm tra chi bộ Văn hoá thể thao và truyền thông thành phố

(backancity.gov.vn)- Chiều 10/4, đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT, Tổ trưởng Tổ kiểm tra 456 UBKT Thành uỷ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với chi bộ Văn hoá thể thao và truyền thông thành phố Bắc Kạn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tài chính đảng của chi bộ từ năm 2021 đến hết tháng 12/2023.

Đồng chí Ngô Quang Tú, Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo kết quả tự kiểm tra theo Quyết định số 456-QĐ/UBKTTU ngày 29/01/2024 của chi bộ: Chi bộ Văn hoá thể thao và truyền thông thành phố có 14 đảng viên, về trình độ chuyên môn 01/14 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 13/14 đảng viên có trình độ đại học; về trình độ chính trị có 02 cao cấp, 06 trung cấp LLCT; chi bộ sinh hoạt mỗi tháng một lần vào ngày 05 hàng tháng.

Trong thời gian qua, chi bộ đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội chi bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết chi bộ và tập trung quán triệt những nội dung về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ. Thông qua tổ chức sinh hoạt thường kỳ, quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ các quyết định, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời chỉ đạo đảng viên thấm nhuần các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về những điều đảng viên không được làm; về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, từ năm 2021 đến tháng 12 năm 2023, chi bộ đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 06 đảng viên, giám sát thường xuyên 36 lượt đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát cho thấy đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành đúng theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của công dân nơi cư trú. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng được chỉ bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao; đảng viên tự kiểm tra đã chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc của đơn vị. Năm 2021, 2022, 2023 chi bộ không có đảng viên bị thi hành kỷ luật.

Chi bộ thực hiện lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng quy định. 100% đảng viên thực hiện đóng đảng phí đầy đủ; các chứng từ, thanh quyết toán, chi tiêu tài chính theo quy định, đúng thời gian. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, trích nộp đảng phi lên cấp trên đúng tỷ lệ.

Đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Tổ trưởng tổ kiểm tra phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT, Tổ trưởng tổ kiểm tra 456 UBKT Thành uỷ ghi nhận, đánh giá chi bộ Văn hoá thể thao và truyền thông thành phố Bắc Kạn đã thực hiện và triển khai văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; các văn bản hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát cơ bản được quan tâm thực hiện; việc thu, nộp, sử dụng đảng phí được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, kiến nghị chi bộ Văn hoá thể thao và truyền thông thành phố tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp thu, khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thiện việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra đảng viên theo đúng Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTU ngày 26/9/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đầy đủ các bước theo đúng quy trình và đúng mẫu quy định. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng tài chính Đảng, trong đó chú ý lập phiếu thu, phiếu chi theo đúng Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính. Chỉ đạo đảng viên được giao nhiệm vụ thực hiện công tác Đảng, chủ động nghiên cứu văn bản, tài liệu về công tác Đảng nhất là các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; về công tác quản lý và sử dụng tài chính Đảng. Duy trì chế độ nộp báo cáo công tác kiểm tra, giám sát gửi về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ theo đúng quy định./.

Đặng Tuyết