Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của các nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Xem chi tiết tại đây: Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Nghị quyết số 01/2017/NQ – HĐND ngày 06/7/2017, nghị quyết số 02/2017/NQ – HĐND ngày 01/9/2017, Nghị quyết số 01/2018/NQ – HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND thành phố Bắc Kạn về việc phân bổ kế hoạch vốn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.pdf