Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp phiên mở rộng tháng 9/2018

Tại phiên họp,Thường trực HĐND thành phố đã thông qua dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp bất thường tháng 9 năm 2018. Theo dự kiến kỳ họp sẽ tổ chức ngày 17/9/2018. Với các nội dung như: Thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố để đảm bảo cân đối thu từ nay đến hết năm 2018; Bổ sung dự án mua sắm trang thiêt bị nâng cao công tác cải cách hành chính thành phố; Bổ sung dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố. Tại kỳ họp sẽ thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố; Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/7/2018, Nghị quyết số 01/2017/NQ- HĐND ngày 06/7/2017, Nghị quyết số 02 /2017/ NQ- HĐND ngày 01/9/2017; Nghị quyết số 04/2017 NQ- HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND thành phố về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

Đánh giá công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 9, Thường trực HĐND thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát HĐND tỉnh về đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; Tổ chức tập huấn chuyên đề về hoạt động giám sát của HĐND; Các Ban HĐND  sẽ tổ chức tốt các hoạt động giám sát theo kế hoạch./.