Đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc tại phường Huyền Tụng

Mục đích giám sát nhằm giúp HĐND thành phố đánh giá kết quả thực hiện dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, nguyên nhân để có đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân thành phố.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã được nghe UBND phường Huyền Tụng báo cáo về việc thực hiện dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  trên địa bàn thành phố từ năm 2015 đến hết năm 2017 cụ thể như phường Huyền Tụng đã tiếp nhận từ đơn vị tư vấn là 1.745 hồ sơ , trong đó 775 hồ sơ xin cấp lần đầu và 970 hồ sơ xin cấp đổi đã được xét duyệt cấp giấy theo thẩm quyền. Qua thẩm định có 1.139 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 1.199 giấy trong đó cấp lần đầu 683 giấy, cấp đổi 456 giấy.  Ngày 12/10/2017 Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố bàn giao lại cho phường 446 giấy CNQSD đất cho các gia đình, cá nhân để UBND phường Huyền Tụng tiếp tục phát giấy CNQSD đất cho các gia đình,cá nhân. Đến nay còn 129 giấy của 87 hộ chưa nhận giấy chứng nhận sử dụng đất vì một số chủ sử dụng đất không phải người địa phương nên phường chưa xác định được địa chỉ để thông báo nhận giấy chứng nhận.

Qua thảo luận đoàn giám sát HĐND thành phố đã tìm hiểu thêm một số vấn đề về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về việc cấp giấy CNQSDĐ; trình tự, thủ tục đăng ký cấp giấy CNQSDĐ; cơ chế phối hợp giữa phường với phòng tài nguyên môi trường thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.Tuy nhiên trong thời gian tới phường Huyền Tụng cần kịp thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị lên thành phố để trao đổi giải quyết kịp thời đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.