Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tại phường Phùng Chí Kiên

Kết quả giám sát cho thấy, UBND phường Phùng Chí Kiên đã phân công, phân nhiệm trong tập thể UBND; tích cực tham mưu cho cấp ủy; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể cùng cấp; tập trung điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ. UBND phường Phùng Chí Kiên cũng tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, cải cách hành chính theo quy định; sắp xếp bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng và nguồn lực cho công nghệ thông tin tại cơ sở.

Đoàn giám sát đề nghị UBND phường Phùng Chí Kiên quan tâm nâng cao chất lượng thực hiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp công tác đã ban hành; hoàn thiện hệ thống sổ ghi chép, hồ sơ công việc; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt hoạt động của các tổ tự quản, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh./.