Trang truyền hình thành phố Bắc Kạn ngày 19.5.2023

Trang truyền hình thành phố Bắc Kạn ngày 19.5.2023