Trung tâm Dân số – KHHGĐ triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác Dân số – KHHGĐ, từ thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ ngành dân số, UBND các xã phường đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực dân số – KHHGĐ. Trong đó, tổ chức được 18 hội nghị, gần 300 buổi tuyên truyền lưu động, truyền thông nhóm, truyền thông lồng ghép cho hơn 13.600 lượt người nghe.Thực hiện 05 hội nghị chuyên đề về “ kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” tổ chức 04 buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn. Kết quả, tổng số sinh toàn thành phố là 561 trẻ, giảm 49 trẻ so với cùng kỳ năm 2017, số người sinh con thứ 03 trở lên là 25 trường hợp giảm 04 trẻ so với cùng kỳ năm 2017. Tỉ số giới tính khi sinh là 110 bé trai/100 bé gái, so với năm 2017 là 128 bé trai/100 bé gái.

           Năm 2019,  Trung tâm Dân số – KHHGĐ thành phố Bắc Kạn đưa ra chỉ tiêu phấn đấu gồm: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức dưới 1,1%, giảm số người sinh con thứ 03 trở lên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính trẻ khi sinh, tiếp tục thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về công tác dân số – KHHGĐ theo Nghị quyết của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố giao.