Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn: Triển khai mô hình điểm “Khu dân cư văn minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Tại hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thông qua kế hoạch, lựa chọn khu dân cư thực hiện mô hình điểm. Để thực hiện các bước tiếp theo của mô hình lãnh đạo Mặt trận thành phố đã nhấn mạnh việc thực hiện mô hình “khu dân cư văn minh” ở tổ nhân dân phải được phát huy ý chí tự lực, tự cường khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể và của cả cộng đồng khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng khu dân cư văn minh; với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, Mặt trận thành phố đã cụ thể hóa thành các tiêu chí cụ thể để thực hiện mô hình “Khu dân cư văn minh” phù hợp tình hình thực tế của tổ dân phố. Đây là mô hình thực hiện làm điểm để nhân rộng thực hiện trên đại bàn các khu dân cư của thành phố, chính vì vậy tại buổi phát động phong trào thi đua đã được 100% hộ gia đình trong tổ ký cam kết thực hiện tốt 23 nội dung của 5 tiêu chí thực hiện mô hình “khu dân cư văn minh” và công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các gia đình thực hiện được bàn giao cho Ban công tác tự quản ở khu dân cư.

Thông qua việc xây dựng, thực  hiện  mô hình điểm “khu dân cư văn minh” ở khu dân cư, nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư, nhằm tạo thói quen trong sinh hoạt trong cộng đồng khu dân cư, đoàn kết xây dựng phát triển cộng đồng dân cư ngày càng văn minh hơn trong giao tiếp ứng xử, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần trong cộng đồng dân cư.