Văn bản về việc xin ý kiến điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030, khu đất tập thể Tổng Tò.

Xem nội dung chi tiết tại đây: Văn bản số 1404/UBND-GPMB  Về việc xin ý kiến điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030, khu đất tập thể Tổng Tò

Nguồn:UBND thành phố Bắc Kạn