Ban chấp hành đảng bộ thành phố Bắc Kạn họp bất thường

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI, thông qua dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020. đồng thời triển khai công tác xây dựng, rà soát, luân chuyển cán bộ của thành phố trong giai đoạn mới, nhất là việc lựa chọn, quy hoạch cán bộ cấp cơ sở có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc được giao. BCH đảng bộ thành phố Bắc Kạn cũng đã họp bàn, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong  tháng 9 của thành phố như: chuẩn bị các điều kiện về diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch của Tỉnh, phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục dẩy mạnh, tăng cường hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ tại các cơ quan đơn vị, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đề ra trong năm 2016./.