Thành phố Bắc Kạn lãnh đạo, thực hiện công tác giảm nghèo

Để có cơ sở triển khai thực hiện, ngay từ đầu năm 2016 thành phố tiếp tục thực hiện tổng điều tra, rà soát và phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 với tổng số hộ nghèo toàn thành phố 349 hộ/1.013 khẩu; hộ cận nghèo 229 hộ/804 khẩu.

Thành phố đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2016 và giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng xã, phường; phấn đấu đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Các cấp đã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình; phối hợp triển khai các dự án liên quan. Công tác tuyên truyền được tăng cường, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nâng cao tính cộng đồng, huy động tối đa nguồn lực và ý thức quản lý, bảo vệ các công trình hạ tầng.

Thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 6 tháng đầu năm 2016, thành phố đã triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo như: Chính sách về tín dụng (có 6 hộ nghèo vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, số tiền 1,2 tỷ đồng; 27 hộ cận nghèo vay 1,1, tỷ đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống), dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sản xuất, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa – thông tin, trợ giúp pháp lý. Với số kinh phí được tỉnh phân bổ 3,483 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình 135, thành phố đã triển khai thực hiện theo quy định.

Công tác giảm nghèo, giảm nghèo bên vững đang được thành phố tiếp tục lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc. Tuy nhiên thành phố còn một số khó khăn, vướng mắc do các chương trình, dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững chưa đồng bộ, chưa huy động được nguồn vốn từ bên ngoài nên hiệu quả chưa cao; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cơ bản đều tập trung cho hộ nghèo; một số hộ còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Mặt khác, các hộ nghèo còn lại của thành phố đa phần do gia đình có người ốm đau, bệnh tật, hết tuổi lao động, người neo đơn nên rất khó thoát nghèo.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong thời gian tới, thành phố mong muốn cấp có thẩm quyền quan tâm tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới các xã, phường; chính sách hỗ trợ cần quan tâm hơn đến hộ những gia đình cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giúp họ phát triển kinh tế ổn định, tránh tái nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững./.