BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC KẠN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2015- 2020 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 06 – NQ/TU, ngày 19/4/2011 về nhiệm vụ phát triển nông – lâm nghiệp giai đoạn 2011 – 2015; dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 19/4/2011 về lãnh đạo công tác giảm nghèo giai đoan 2011 – 2015; dự thảo Nghị quyết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo Báo cáo kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ thành phố khóa VI; Báo cáo đánh giá cán bộ, công chức 5 năm (giai đoạn 2011 – 2015) và kiện toàn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.