Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác giảm nghèo năm 2016

Trong năm 2016, thành phố Bắc Kạn giao chỉ tiêu cho 8 xã, phường giảm 30 hộ nghèo, trong đó thành thị có 22 hộ nghèo, nông thôn 8 hộ. Để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo trên địa bàn thành phố có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, thành phố Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Gắn công tác giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới ở từng xã phường, xây dựng kế hoạch, chương trình lồng ghép các đề án, dự án cụ thể nhằm thống nhất trong tổ chức quản lý, phân bổ nguồn lực đầu tư; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xã nghèo, thôn nghèo còn khó khăn. Bên cạnh đó chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm và dạy nghề để người nghèo có điều kiện chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác… 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Triệu Đức Lân, yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đến quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng; quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực giảm nghèo; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong phát triển sản xuất; đánh giá đồng bộ, cụ thể công tác giảm nghèo./.