Ban chấp hành đảng bộ thành phố họp mở rộng

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tập trung đánh giá những kết quả được 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.  Điểm lại các văn bản như: Chủ trương, Nghị quyết, thông tư, Nghị định hướng dẫn của Đảng bộ tỉnh, thành phố Bắc Kạn đã ban hành từ sau Đại hội Đảng các cấp 2015 – 2020 liên quan đến các lĩnh vực: Quản lý đất đai, chính sách phát triển kinh tế, liên quan đến công tác thu chi ngân sách địa phương, giải quyết các chế độ chính sách ưu đãi cho người công, các chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn đa chiều, .. Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu giai đoạn  2015 – 2020. Kế hoạch sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Dựa trên những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đại biểu các phòng, ban, đoàn thể của thành phố tập trung thảo luận các vấn đề trọng chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết năm 2017 đề ra. Trong đó các nhóm vấn đề được các đại biểu quan tâm như: cần tạo điểm mới trong việc triển khai các Nghị quyết, chương trình hành động, các văn bản của Trung ương đã được Tỉnh ủy, Thành ủy cụ thể hóa để những người đứng đầu nắm chắc về nội dung, từ đó triển khai đúng, hiệu quả theo từng lĩnh vực công việc chuyên môn. Những hạn chế, vướng mắc nên thẳng thắn nhìn nhận theo từng mức độ có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đối với dự thảo, đề án liên quan đến công tác cán bộ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu với mục đích thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh giản số lượng biên chế phù hợp theo từng giai đoạn.

 

Đồng chí Hà Minh Tú, Bí Thư Đảng ủy xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đề nghị sớm triển khai dự án công trình xây Trạm y tế xã theo kế hoạch đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu:  Kết quả 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cố gắng bám sát các chỉ tiêu còn lại hoàn thành mục tiêu Nghị quyết năm 2017 đề ra. Nhất là công tác thu ngân sách địa phương, cố gắng tìm giải pháp thu đúng, thu đủ. Người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám đương đầu, đảm nhiệm quản lý công việc. Về xây dựng nông thôn mới, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu còn thiếu, huy động tối đa các nguồn lực hoàn thành trong năm 2017. Đối với lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, tập trung giải quyết về áp lực tuyển sinh năm học mới giữa lúc thiếu giáo viên và thiếu cơ sở vật chất trường lớp học. Đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, khuyến khích hình thức đối thoại trực tiếp từ thành phố đến xã phường nhằm tạo bước đột phá về mọi mặt. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khối đảng và chính quyền. /.