Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo thị xã Bắc Kạn: Kiểm tra thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2014

Qua kiểm tra cho thấy, Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, phường đã ban hành Nghị quyết về công tác giảm nghèo, có quyết định kiện toàn BCĐ giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các thôn, tổ. Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng là Bí thư chi bộ, trưởng thôn và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo; các nội dung chương trình giảm nghèo của tỉnh Bắc Kạn; Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTB&XH ngày 5/9/2012 của Bộ Lao động – Thương binh & xã hội về hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo…Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, tổ chức, các đoàn thể và nhân dân; giúp người dân nắm được các chính sách, dự án đầu tư, đối tượng được thụ hưởng chương trình, tạo cơ hội để người dân tham gia quản lý, giám sát quá trình tổ chức  thực hiện và kết quả của chương trình tại địa phương.

BCĐ phường Nguyễn Thị Minh Khai báo cáo công tác giảm nghèo năm 2014

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những cố gắng trong việc triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo của các địa phương; đồng thời đề nghị các địa phương cần tăng cường chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể và huy động mọi nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo phấn đấu thoát nghèo theo kế hoạch giao; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bắc Kạn khóa V đã đề ra./.