Thị xã Bắc Kạn quan tâm Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong năm, Mặt trận Tổ quốc và Công an thị xã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06 của Chính phủ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chế độ chính sách dân tộc của Đảng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tổ chức thăm hỏi được hơn 10 lượt người có uy tín khi ốm đau. Phối hợp tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Nhà nước; thông tin thời sự tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước cũng như của địa phương; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, phổ biến chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng những mô hình khu dân cư làm điểm về khu dân cư không có tội phạm, khu dân cư không có ma túy (Thôn Khuổi Pái xã Huyền Tụng), Khu dân cư làm điểm tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (thôn Bản Bung xã Dương Quang); phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thông qua các nội dung thi đua  lực lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã đã phát huy vai trò trách nhiệm thường xuyên thăm nắm địa bàn kịp thời giải quyết tốt các vụ việc, những vấn đề nảy sinh mâu thuẫn ngay từ ở khu dân cư, ngăn chặn việc truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan, tham gia tích cực vào việc quan trọng trong chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. công tác giải phóng mặt bằng, công tác đền bù, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương… đã giúp chính quyền giải quyết tốt các vấn đề còn bức xúc ở cơ sở, hạn chế việc đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

 Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tặng 59 xuất quà cho người có uy tín với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.