Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn họp đánh giá công tác năm 2021

Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn họp đánh giá công tác chuyển đổi số năm 2021. Chủ trì có các đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố; Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số.

Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại buổi họp, qua nhìn nhận, đánh giá  kết quả thực hiện chuyển đổi số tại thành phố Bắc Kạn trong nỗ lực chung về số hóa toàn cầu. Trong năm 2021, thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các đơn vị có liên quan để từng bước đáp ứng xu thế chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường cũng thảo luận, đề xuất một vài phương án khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác chuyển đổi số tại đơn vị mình, trong đó đề cập tới chất lượng cơ sở hạ tầng thiết bị, cách thức đẩy mạnh chất lượng nguồn lực con người trực tiếp tham gia vào chuyển đổi số; hình thức, phương pháp tuyên truyền về chuyển đổi số trong nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp để thay đổi nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số.

Qua các ý kiến của lãnh đạo phòng chuyên môn, đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số yêu cầu: Để đáp ứng công tác chuyển đổi số, từng đơn chuyên môn, xã phường cần nhìn nhận một cách tổng quát về công tác chuyển đổi số, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền; cán bộ chuyên môn người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực cá nhân tham gia thực hiện chuyển đổi số; nghiên cứu, thành lập, đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành thông minh; tiếp tục đánh giá, điều chỉnh, nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử thành phố từ giao diện, chất lượng thông tin cung cấp góp phần quan trọng vào chuyển đổi số của thành phố,…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố đề nghị: Các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu bám sát các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, chấp hành nghiêm, thường xuyên cập nhập đủ hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên về chuyển đổi số; Phòng Văn hóa -Thông tin chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thuộc UBND thành phố thường xuyên phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác chuyển đổi số tại các đơn vị để kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở; rà soát lại toàn bộ hạ tầng kỹ thuật (mạng internet, máy tính, máy photo, Wifi,..) trong quý I/2022. Giao phòng Nội vụ tăng cường công tác cải cách hành chính; Cổng thông tin điện tử thành phố tập trung công tác quản lý, nâng cao số lượng, chất lượng tin, bài và cung cấp đa dạng thông tin của cấp ủy, chính quyền trên hệ thống cổng Điện tử thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố chủ động phối hợp các phòng chuyên môn liên quan tham mưu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện nội dung ban hành Quy chế chi tiêu của Cổng phù hợp giai đoạn hiện nay; Công an thành phố tiếp tục đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh mạng, kịp thời phát hiện lỗ hổng, báo cáo, tham mưu xử lý theo thẩm quyền quy định;  xã, phường nâng cao công tác quản lý, giao dịch công vụ, các phần mềm, tăng cường tư vấn phần mềm dịch vụ công trực tuyến  giao dịch mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn./.

Triệu Biển