Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố Bắc Kạn: Đánh giá tiến độ thực hiện nông thôn mới

Theo số liệu tổng hợp đánh giá của cơ quan thường trực, đến thời điểm này xã Nông Thượng đã hoàn thành 15/19 tiêu chí đó là: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, y tế, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội. Bốn tiêu chí chưa đạt bao gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường.  Nhìn chung, chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng hiến đất, ngày công lao động, vật chất…Từ cấp ủy chính quyền xã và các thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới đều bám sát các tiêu chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, trong bốn tiêu chí chưa đạt thì tiêu chí môi trường gặp nhiều khó khăn nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đề nghị: Cơ quan thường trực tiếp tục tham mưu xây dựng Chỉ thị, biểu tổng hợp biểu đánh giá chi tiết mức độ hoàn thành các tiêu chí theo hướng dẫn mới của Trung ương. Khẩn trương soạn thảo kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017 và phân công chi tiết nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo ban hành trong tháng 2/2017. Để các chi bộ cơ sở của xã Nông Thượng đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào sinh hoạt chuyên đề tháng 3. Cùng với đó, tích cực củng cố các tiêu chí đã đạt, tiếp tục khảo sát, nghiên cứu đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tuyên truyền các Hội, đoàn thể, đảng viên và nhân dân tập trung tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới để xã Nông Thượng hoàn thành 19 tiêu chí theo kế hoạch đề ra./.