Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị quý IV, năm 2016

Buổi chi trả đã được Ban CHQS thành phố chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ các khâu: Tổ chức tiếp nhận chi trả, tập trung, kiểm tra quân số; điểm danh quân dự bị; thông báo thời sự trong và ngoài nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; thông báo tình hình đơn vị; đánh giá kết quả, trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm và rút kinh nghiệm. Thông qua tập trung sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm nhằm kiểm tra khả năng tập trung của lực lượng dự bị động viên, nắm chắc quân số, chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn biên chế, để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.