Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Đợt huấn luyện này tập trung vào các nội dung chính gồm: Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2017 từ thường xuyên lên tăng cường. Từ tăng cường lên toàn bộ cơ động ra khu sơ tán.

Trong thời gian 01 ngày, dựa trên tình huống giả định của đơn vị đưa ra, các lực lượng đã thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong từng nội dung, cán bộ chiến sỹ đơn vị Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành các nội dung theo đúng yêu cầu đặt ra.

Cán bộ Ban CHQS thành phố Bắc Kạn kiểm tra quân tư trang trước khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

Việc hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là cơ sở để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành của chỉ huy, khả năng tham mưu, sự phối hợp, hiệp đồng của các ban chuyên môn trong đơn vị. Tạo khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn./.