Ban CHQS thành phố tập huấn cán bộ dân quân tự vệ 2019

Trong thời gian 05 ngày, hơn 161 cán bộ Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, thôn tổ đội trưởng dân quân tự vệ thuộc đơn vị DQTV 08 xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ được tập huấn 10 nội dung cơ bản như: Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Phương pháp huấn luyện và duy trì luyện tập một bài điều lệnh đội ngũ; Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng  lực lượng Dân quân tự vệ; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu củng cố lực lượng DQTV; huấn luyện nghiêm nghỉ, đi đều đứng lại, đội hình tiểu đội, trung đội…. Mục tiêu lớp tập huấn đặt ra là sau khi kết thúc 100% các đồng chí học viên đều đạt yêu cầu trở lên.

Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân quân tự vệ những nội dung mới về công tác dân quân tự vệ, quân sự – quốc phòng địa phương. Từ đó nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong xây dựng kế hoạch, soạn thảo văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác, quân sự – quốc phòng nói chung, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh nói riêng.