Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thành phố hiện có 167 chi hội và Ban khuyến học với hơn 10.600 hội viên; Năm 2018, Hội Khuyến học Thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm, đã có trên 9.000 hộ đạt hộ “gia đình học tập”, 08 “dòng họ học tập”, 113 thôn, tổ dân phố đạt“Cộng đồng học tập” và 24 “Đơn vị học tập”. Quỹ khuyến học của Hội hiện có gần 63 triệu đồng, Hội đã khen thưởng 26 giáo viên, 32 học sinh đạt thành xuất sắc trong giảng dạy và học tập; Khen thưởng gần 130 học sinh vượt khó học tập tốt, trao 15 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”; Khen thưởng 16 tập thể, 05 dòng họ, 23 cá nhân và 22 gia đình đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài với số tiền trên 55 triệu đồng. Hội cơ sở đã khen thưởng cho cán bộ công chức, viên chức và hàng nghìn lượt học sinh có thành tích tốt trong học tập, hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Sau 03 năm tích cực triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố đối với công tác khuyến học được nâng lên. Đến nay, toàn thành phố có trên 82%  “Gia đình”, 100% “Đơn vị”, 80% “Dòng họ” và gần 90% “Cộng đồng dân cư” đạt tiêu chuẩn học tập.

Năm 2019, Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tham mưu với lãnh đạo thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn; xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường….

Nhân dịp này, Trung ương Hội tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cho Hội Khuyến học Thành phố; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 2 cá nhân và tặng Bằng khen cho 01cá nhân có nhiều đóng góp tích cực đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.