Ban CHQS thành phố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Ban CHQS thành phố xác định việc xây dựng, phát triển lực lượng DQTV là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Từ đó, quan tâm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai, thực hiện các giải pháp xây dựng, củng cố lực lượng DQTV. Ban CHQS thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình tổ chức, biên chế của lực lượng DQTV. Kịp thời làm thủ tục để các chiến sỹ DQTV hết tuổi phục vụ, hoàn thành nghĩa vụ; tuyển bổ sung chiến sỹ mới trẻ, khỏe, có phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa vào lực lượng, đảm bảo biên chế của lực lượng đúng quy định, đúng độ tuổi theo Luật DQTV, với chất lượng được đảm bảo, nâng cao. Thường xuyên bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ DQTV phù hợp với tổ chức, tình hình thực tế và năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, lực lượng DQTV trên địa bàn thành phố được biên chế đầy đủ, ở 8/8 xã, phường, các cơ quan, đơn vị. Ban CHQS thành phố trang cấp đầy đủ quân trang, quân dụng cho lực lượng DQTV, chi trả đầy đủ phụ cấp trong thời gian huấn luyện cho dân quân. Quan tâm quán triệt, duy trì nền nếp, quy định quản lý, giữ gìn đảm bảo an toàn vũ khí, trang bị của lực lượng DQTV; huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, củng cố lực lượng DQTV theo phương châm vững mạnh, rộng khắp.

Xác định nâng cao chất lượng công tác huấn luyện là khâu đột phá nâng cao sức mạnh, chất lượng lực lượng DQTV, hằng năm, Ban CHQS thành phố xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, vũ khí, trang bị, giáo viên huấn luyện. Xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng đối tượng; cử cán bộ, sỹ quan phụ trách xã, phường  xuống địa bàn kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ triển khai huấn luyện đúng kế hoạch. Sau huấn luyện, tiến hành kiểm tra chính trị, quân sự, đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế, rút kinh nghiệm cho mùa huấn luyện sau. Nhờ đó, khắc phục các mặt hạn chế, chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao. Năm 2015, Ban CHQS thành phố tổ chức 3 lớp tập huấn cho cán bộ DQTV, nâng cao năng lực chỉ huy, lãnh đạo của cán bộ DQTV. Tiến hành huấn luyện lực lượng DQTV theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình. Kết quả huấn luyện DQTV, 100% đạt yêu cầu, trong đó, gần 80% đạt giỏi, khá. Trong huấn luyện, DQTV kết hợp tổ chức giúp dân làm đường bê tông, tu sửa đường, nạo vét mương…, tạo nên hình ảnh đẹp của “người chiến sỹ sao vuông” trong nhân dân.

Xác định xây dựng lực lượng DQTV là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quân sự – quốc phòng địa phương, thời gian tới, Ban CHQS thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp.