Ban CHQS TV khối Đảng, Đoàn thể và UBND thành phố huấn luyện cán bộ dân quân 2018

 

Trong thời gian 07 ngày, các đồng chí là Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, chiễn sỹ tự vệ UBND thành phố được học tập, huấn luyện các nội dung:

Về chính trị:  Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Giữ vững biên giới quốc gia nước CHXHCNVN; nội dung chiến lực biển Việt Nam đến năm 2020; Công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ.

Về huấn luyện: Học tập điều lệnh đội ngũ, nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, chào; Tiến, lùi, quay phải, quay trái, ngồi xuống, đứng dậy,bỏ mũ, đội mũ, đặt mũ;  Tập bắn súng trường K63, Súng TLAK; Công sự dã chiến và cách ngụy trang; Tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn; kiểm tra bắn súng trường K63 và TLAK. 

Thông qua hoạt động huấn luyện này nhằm nâng cao nhận thức của lực lượng dân quân tự vệ về tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương năm 2018.

Hoạt động huấn luyện kết thúc vào ngày 08/04/2018./.