Ban kinh tế – xã hội HĐND thị xã Bắc Kạn: giám sát tình hình thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại các xã

Qua nghiên cứu báo cáo của các xã và kết quả thảo luận tại buổi làm việc, đoàn giám sát thống nhất đánh giá: Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014, UBND và các ngành, đoàn thể các xã đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả khá, trong đó việc thực hiện CTMTQGXDNTM mang lại kết quả ban đầu; thực hiện Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, sử dụng và quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội mang lại hiệu quả tương đối tốt.

Các xã thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện CTMTQGXDNTM ở cơ sở như Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn, Ban chỉ đạo thực hiện CTMTQGXDNTM giai đoạn 2010 – 2020; lập xong Đề án xây dựng nông thôn mới; xây dựng xong quy hoạch nông thôn mới. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới được tổ chức tập trung, hoặc lồng ghép tại các buổi học tập nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, họp thôn hoặc tiếp xúc cử tri. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” do tỉnh phát động, cùng với ngân sách Nhà nước cấp, các xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ bằng ngày công lao động, hiến đất giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa… Ngoài ra, việc thực hiện CTMTQGXDNTM còn được thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án, các nguồn vốn đầu tư khác trên địa bàn. Qua rà soát, đến nay xã Dương Quang đã đạt 8/19 tiêu chí; xã Nông Thượng đạt 7/19 tiêu chí và trong năm 2014 mỗi xã phấn đấu đạt thêm từ 02 tiêu chí trở lên.

 Các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Hiện nay số hộ nghèo của xã Dương Quang còn 44 hộ, chiểm 5,5% (giảm 1,63% so với năm 2013); hộ cận nghèo còn 30 hộ, chiếm 3,75% (giảm 1,4% so với năm 2013). Số hộ nghèo của xã Nông Thượng còn 37 hộ, chiểm 4,4% (tăng 0,31% so với năm 2013), hộ cận nghèo còn 91 hộ, chiếm 10,1% (giảm 1,8% so với năm 2013).

Tổng dư nợ các nguồn vốn vay từ ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xã Dương Quang đến thời điểm giám sát là 13.529.188.667 đồng/429 hộ vay/16 tổ tiết kiệm và vay vốn; số vốn cơ bản được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả; số vốn chuyển quá hạn là 30.000.000đồng (chiếm 0,22%). Tổng dư nợ tại xã Nông Thượng là 14.842.314.000 đồng/677 lượt hộ vay, đại đa số các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, số vốn chuyển nợ quá hạn là 25.000.000 đồng (chiếm 0,17%).

Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, UBND các xã Dương Quang, Nông Thượng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, đi vào thực chất để nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên họp giao ban, phân công phân nhiệm, có giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm cho cán bộ, công chức xã trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tập trung huy động nguồn lực, sức dân và có lộ trình cụ thể thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn (nhất là các tiêu chí không phụ thuộc nhiều vào kinh phí đầu tư) trong công tác xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững; hạn chế những sai sót trong khâu thống kê, tổng hợp, tiếp nhận và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân./.