HĐND phường Phùng Chí Kiên: tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2014

Sau khi nghe các báo cáo, đề án trình kỳ họp (về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2014; quyết toán ngân sách phường năm 2013; công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ cùng cấp, tổng hợp ý kiến cử tri và đề án chia tách tổ dân phố), đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đề xuất và quyết định các giải pháp sát thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của phường năm 2014.

Theo đánh giá chung, từ đầu năm 2014 đến nay, phường PCK đã phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, thu ngân sách tiến độ tương đối nhanh (ước thu đạt 52,7% dự toán năm); sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, số hộ sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ; công tác y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao đạt kết quả tốt. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phường đã phối hợp chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện vượt mức kế hoạch xã hội hóa điện chiếu sáng ngõ, hẻm (đạt 24/20 ngõ, bằng 120% KH).

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015” do thị xã phát động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phường PCK tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết kỳ họp thứ Bảy HĐND đã đề ra, khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 7 tháng cuối năm 2014.

Kỳ họp đã thống nhất ban hành 04 nghị quyết, đó là:  Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng phường PCK 7 tháng cuối năm 2014; hoạt động chủ yếu của HĐND phường PCK 7 tháng cuối năm 2014; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường PCK năm 2013; chia tách tổ dân phố số 8 thành tổ dân phố số 8A, 8B trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Kỳ họp thứ Tám HĐND phường PCK đã thành công tốt đẹp. Sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết do HĐND phường ban hành, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống./.