Ban thường vụ thành ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2016 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của chủ tịch Hồ Chí Minh

– Mục đích

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung học tập chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chất lượng thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của đại hội đảng bộ cấp mình.

– Yêu cầu:

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập và kiểm điểm sâu sắc nội dung chuyên đề. Phân tích làm rõ nội dung phê bình và sửa chữa; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; cách lãnh đạo; chú trọng học tập, kiểm điểm, khắc phục các biểu hiện của bệnh chủ quan, hẹp hòi, khai hội, nể nang, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, kéo bè kéo cánh,…trong thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

– Việc tổ chức học tập chuyên đề:

+ Đối tượng: Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong toàn thành phố.

+ Thời gian học tập: Tổ chức học tập chuyên đề chung thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (TBK) từ 20h00 đến 22h00 ngày 09/3/2016 do giáo sư – tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm báo cáo viên.

+ Địa điểm: Các đồng chí Ủy viên BTV thành ủy học tập tại Nhà Văn hóa tỉnh; Ủy viên BCH đảng bộ thành phố, báo cáo viên cấp tỉnh, trưởng, phó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố (khu vực trụ sở hợp khối) học tập tại Hội trường lớn trụ sở hợp khối thành phố; các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy học tập tại đơn vị qua tiếp sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Kạn; đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường nếu không có điều kiện tổ chức học tập chung được thì học tập riêng theo nhóm hoặc hộ gia đình qua tiếp sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Kạn.

 – Nội dung, hình thức và thời gian kiểm điểm sau khi học tập chuyên đề:

+ Nội dung: Căn cứ vào các nội dung phê bình và sửa chữa; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ; cách lãnh đạo trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác và bản đăng ký học tập và làm theo Bác của tập thể, cá nhân, các chi, đảng bộ cơ sở, các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt kiểm điểm thật sâu sắc những biểu hiện biến tướng tinh vi của loại bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra như bệnh chủ quan, hẹp hòi, khai hội, nể nang, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, kéo bè, kéo cánh,… trong giai đoạn hiện nay.

+ Hình thức: Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, kiểm điểm một cách trung thực, khách quan, thẳng thắn và cụ thể, tránh chung chung trên tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Bí thư chi bộ hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung dự thảo kiểm điểm đánh giá thống nhất trong chi ủy, ban lãnh đạo, thông báo trước cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan nghiên cứu để thảo luận tại cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, đồng chí chủ trì kết luận và biểu quyết cùng với các nội dung đã bàn.

+ Thời gian: Hàng tháng (từ tháng 4/2016) việc tổ chức kiểm điểm làm theo Bác gắn với các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đảm bảo dành thời gian ít nhất từ 30 – 45 phút trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị (hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề riêng hàng tháng).

– Về tổ chức thực hiện:

Ban Tuyên giáo thành ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố tổ chức tuyên truyền, truyền hình trực tiếp việc học tập chuyên đề năm 2016; chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp sóng truyền hình; theo dõi, báo cáo kết quả học tập và kiểm điểm chuyên đề theo quy định.

Các chi, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm thông báo cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết thời gian học tập. Chỉ đạo, tổ chức việc học tập, kiểm điểm chuyên đề nghiêm túc theo kế hoạch và tổng hợp báo cáo BTV thành ủy trước ngày 31/3/2016.

Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh việc học tập chuyên đề năm 2016 và việc kiểm điểm học tập, làm theo Bác hàng tháng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng./.