Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn họp mở rộng tháng 3 năm 2018

Về công tác cán bộ, Ban thường vụ cho ý kiến đối với kế hoạch luân chuyển, chuyển đối vị trí công tác của cán bộ năm 2018 liên quan đến các phường Sông Cầu, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai, Xuất Hóa; các xã Dương Quang, Nông Thượng và Ban tổ chức Thành ủy; đồng ý kéo dài  thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; cho ý kiến hiệp y giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ban Thường vụ cũng xem xét, quyết định kiện toàn cấp ủy cơ sở Chi bộ Thuế – Quản lý thị trường; cho chủ trương kiện toàn Ban chấp hành đảng bộ phường Phùng Chí Kiên, phường Đức Xuân và Ban chi ủy chi bộ Tòa án nhân dân thành phố. Xét kết nạp đảng viên 3 trường hợp; chuyển đảng chính thức cho 2 trường hợp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã cho ý kiến đối với nội dung báo cáo và xin chủ trương hiệu chỉnh địa giới hành chính các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, giao UBND thành phố chỉ đạo cấp xã và cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.