BÁO CÁO Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/10/2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 519/BC-UBND Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/10/2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn