BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 46/TCTTKĐA Kết quả triển khai thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn     

Nguồn: UBND Thành phố