KẾ HOẠCH Hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Bắc Kạn kỳ 2019 – 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 47/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Bắc Kạn kỳ 2019 – 2023

Nguồn: UBND Thành phố