BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/04/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về huy động các nguồn lực,thu hút đâu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,chỉnh trang đô thị,phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 333-BC/TU Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/04/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về huy động các nguồn lực,thu hút đâu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,chỉnh trang đô thị,phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn