BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 22/4/2021 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 396/BC-TU Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 22/4/2021 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn