BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 217/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Nguồn: UBND thành phố