Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 năm 2016

Đánh giá chung qua đợt học này, các cán bộ, Đảng viên thuộc các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố được học tập đầy đủ 6 chuyên đề về chương trình bồi dưỡng theo đúng quy định. Đặc biệt tìm hiểu sâu về Quản lý, bảo vệ  chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Chiến tranh nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Một số vấn đề về kết hợp kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình học, các học viên đã chủ động sắp xếp thời gian của cá nhân cũng như cơ quan, đơn vị công tác tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian. Ngoài ra chấp hành tốt nội quy của lớp bồi dưỡng. Kết quả đạt loại giỏi có 17 đồng chí, khá đạt 44 đồng chí và trung bình khá có 4 đồng chí.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.