Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo sự đồng thuận, gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể với quần chúng nhân dân, từ đó động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế. Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế đã vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi đạt được những kết quả quan trọng.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, phong trào “dân vận khéo” được chính quyền các cấp, các Hội đoàn thể tập trung vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Lĩnh vực an ninh – quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, phong trào “Dân vận khéo” diễn ra sôi nổi, liên tục trong các đơn vị lực lượng vũ trang. Nổi bật là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện đồng bộ; đã xây dựng và duy trì bền vững, hiệu quả các mô hình như: “Tự quản về an ninh trật tự” tại phường Đức Xuân… Thông qua các mô hình tự quản về ANTT đã chủ động phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật tại các thôn bản, tổ dân phố, nhất là cung cấp thông tin tội phạm ma túy cho cơ quan chức năng, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Đồng chí Ngọc Văn Biên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn cho biết: “Phong trào thi đua Dân vân khéo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong những năm qua đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.

Qua các mô hình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng Nông thôn mới đã có nhiều hộ gia đình hiến trên 4nghìn m2 đất, làm trên 2 nghìn m đường bê tông liên thôn, liên tổ; tu sửa 2500 m đường lâm nghiệp… Hằng năm, có trên 70% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trên 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% thôn, tổ dân phố tổ chức các hoạt động ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 trên địa bàn thành phố trong không khí vui vẻ, phấn khởi thực sự là ngày hội của toàn dân.

Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình được biểu dương khen thưởng như: Ông Nông Văn Hạnh – Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai “Dân vận khéo” trong tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động thực hiện mô hình “khu dân cư văn minh đô thị”; ông Vy Văn Tàng – Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng với mô hình tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất làm đường liên thôn, xây dựng nhà văn hóa. Đồng chí Ngọc Văn Biên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn cho biết thêm: “Trong thời gian tới, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ngày càng phát huy có hiệu quả, Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Thành ủy thành phố Bắc Kạn lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nội dung sau:

      – Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các quan điểm, chủ trương của Đảng;  tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

– Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xem đây là nhân tố quyết định góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo“, trong đó trọng tâm là nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân như công tác vệ sinh môi trường, vấn đề an toàn thực phẩm, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới.

– Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng và chất lượng nội dung các phong trào thi đua. Phải bám sát Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và tình hình thực tiễn của địa phương, từ đó xây dựng các mô hình, điển hình để triển khai thực hiện.

– Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

– Thường xuyên tổ chức đánh giá, công nhận các điển hình “Dân vận khéo“; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của các mô hình, kịp thời khen thưởng, động viên và nhân rộng các mô hình điển hình có hiệu quả.

Có thể nói, phong trào thi đua “Dân vân khéo” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong những năm qua đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.