Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Lớp học diễn ra từ ngày 6 – 13/10/2014, tại đây hơn 60 học viên được tìm hiểu về 9 chuyên đề chính Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Đảng ta; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã ở Việt  Nam; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị  và vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu theo đuổi mục tiêu lý tưởng của Đảng để sớm trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản ViệtNam.