Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học

Trong năm học 2013- 2014 ngành giáo dục thị xã Bắc Kạn đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên toàn ngành. Tiếp tục triển khai sâu rộng các cuộc vận động và phong trào thi đua, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện . Bậc học mầm  non, tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các độ tuổi đạt 100% trở lên, tiếp tục triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoan 2010- 2015, đến nay 100% xã phường của thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đối với giáo dục phổ thông tỷ lệ huy động học sinh đầu cấp đạt 100%. Các trường đều thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng  của chương trình giáo dục phổ thông.

Kết thúc năm học, bậc tiểu học có 52,27% học sinh giỏi, 31,75% học sinh khá, bậc THCS có 19,52% học sinh giỏi, 38,7% học sinh khá .Thi học sinh giỏi các cấp đều đạt kết quả cao.Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao. Tổ chức hội thi GVDG cấp thị xã co 76 giáo viên đạt giải, chiếm 92,77%. Thi GVDG bậc THCS cấp tỉnh  có 17 giáo viên đạt giải , đạt 100% . Thi cán bộ quản lý giỏi tiểu học cấp tỉnh đạt 3 giải, Thi cán bộ quản lý giỏi tiểu học cấp tỉnh đều đạt loại giỏi …. Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên được nâng dần và chuẩn hóa , 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn chiếm 7,87%. Cơ sở trường lớp ngày càng được kiên cố hóa, thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng chẩn hóa. Hiện toàn thị xã có 9/23trường đạt chuẩn quốc gia.

Bước vào năm học mới 2014 – 2015, toàn thị xã có 284 lớp học, với trên 8.500 học sinh. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị TW 8 khóa XI “về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ngành giáo dục thị xã Bắc Kạn sẽ tiếp tục chú trọng việc đổi mới hình thức và phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học .

Tập trung phát triển qui mô và cơ cấu hệ thống trường lớp một cách hợp lý như xây dựng thêm trường, lớp ở những địa bàn còn thiếu; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thông qua việc nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học.

Triển khai thực đề án “ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” tại 2 trường THCS Bắc Kạn và Tiểu học Đức Xuân, bên cạnh đó duy trì kết quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi và duy trì kết quả phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2014-2015  ngành Giáo dục và đào tạo thị xã sẽ tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học với từng giải pháp cơ bản cho các cấp học, bậc học, từng  bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.