Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được quán triệt các chuyên đề chính: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị là dịp để các học viên nắm được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối của cách mạng Việt Nam; nội dung, quan điểm mới trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ của người đảng viên… Đây cũng là cơ hội giúp các học viên nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo lịch học lớp bồi dưỡng từ ngày 4-7 tháng 4 năm 2016.