Chăm lo phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ

Để có được kết quả đó hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn triển khai cụ thể việc tuyển chọn các thanh niên vào lực lượng dân quân nòng cốt, trong đó ưu tiên các trường hợp có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị tốt, có trình độ văn hóa, sức khỏe tốt; quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng DQTV.

Để lực lượng DQTV có lập trường tư tưởng vững vàng, có động cơ phấn đấu vào Đảng, các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nhằm  nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị, các đơn vị  thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của các tổ cán bộ giảng dạy chính trị; tích cực tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp. Đồng thời, coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ cấp trung đội về năng lực, phương pháp tổ chức thảo luận ở tổ học tập chính trị, tính định hướng trong liên hệ, vận dụng vào thực tiễn. Việc phân cấp quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế; coi trọng biện pháp quản lý các đối tượng học tập và tích cực tổ chức học bù, học vét, khắc phục hiện tượng bỏ nội dung, sót đối tượng, bảo đảm quân số tham gia học tập cao. Từ đó, lực lượng DQTV của thành phố Bắc Kạn được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”.

Qua đó, Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, trước khi tuyển chọn thanh niên vào dân quân tự vệ, các xã, phường đều quan tâm đến chất lượng đầu vào, nhất là chú trọng việc nhận thức chính trị tư tưởng, trình độ học vấn. Đến nay, 100% các đơn vị hành chính và các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước có lực lượng tự vệ cơ quan. Lực lượng dân quân tự vệ của thành phố luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị ở cơ sở, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn xảy ra ở địa bàn… Từ đó các xã, phường, cơ quan, đơn vị đã chủ động cử đi học các lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của thành phố Bắc Kạn đối với những thanh niên ưu tú, những chiến sỹ dân quân tự vệ hoạt động tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để giới thiệu cho cấp ủy đảng xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Hiện nay, lực lượng DQTV có 272 đảng viên = 43%. 100% đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự dân quân tự vệ là đảng viên, đối với lực lượng DBĐV có 176 đảng viên =14,6%. 100% Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn phó quân sự là đảng viên. Đây là một yếu tố quan trọng làm cho công tác xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ ở thành phố Bắc Kạn ngày càng có chất lượng.

Chính nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, nên chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ quân sự và đảng viên được nâng cao một bước cả về phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là cơ sở, tiền đề để thành phố tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.