Công an thành phố Bắc Kạn “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Để cuộc vận động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Thành phố Bắc Kạn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tới từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận theo quy định; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, xây dựng các tiêu chí về phong cách người CAND; tiêu chí về bản lĩnh chính trị tư tưởng, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó nhằm tạo nên sự chuyển biến sâu rộng, toàn diện từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách người công an nhân dân có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có tư thế, lễ tiết, tác phong ứng xử văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.