Hội đồng GDQP&AN thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016, Hội đồng GDQP&AN thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ như: thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thành uỷ, UBND có hiệu quả nhiệm vụ công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương, thực hiện có hiệu quả công tác GGQP&AN cho các đối tượng đúng theo quy định, kết quả chung đều đạt khá. Giáo dục chính trị cho các đối tượng lực lượng vũ trang được triển khai đồng bộ, khoa học từ thành phố  xuống các cơ sở; đảm bảo đúng nội dung, chương trình, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Hội đồng GDQP&AN thành phố tiếp tục rà soát bổ xung, kiện toàn thành viên hội động các xã, phường đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng. mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho mọi đối tượng theo phân cấp bảo đảm đúng thời gian, kế hoạch. Thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp GDQP&AN cho học sinh các trường THPT trên địa bàn, sao cho phù hợp với từng giai đoạn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ QP&AN trong tình hình mới./.