Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nông Ngọc Khanh Thành ủy viên, Trường phòng Tư pháp, thành viên ban chỉ đạo QCDC thành phố; đ/c Vũ Thị Kim Quỳnh Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ, thành viên ban chỉ đạo QCDC thành phố.

Tại Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016; Báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2015; Công khai tài chính năm 2015 và  các Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế thu chi Công đoàn năm 2016. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2015 nổi bật như: Công tác thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, về việc đạt  97%, về tiền đạt 99%; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phối hợp trong thi hành án dân sự đều đạt kết quả tốt; một số công tác khác cũng được đơn vị trú trọng như: công tác phòng chống tham nhũng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác thi đua khen thưởng… Bên cạnh đó Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc đó là: Án không có điều kiện thi hành hiện nay còn chiếm tỷ lệ cao 70%, một số vụ việc đã kê biên, bán đấu giá tài sản đã giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài…Từ đó, Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong năm 2016.

        Phát biểu tại Hội nghị đồng chí đ/c Nông Ngọc Khanh – Thành ủy viên ủy, Trường phòng Tư pháp , thành viên ban chỉ đạo QCDC thành phố đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của CBCC Chi cục THADS thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí yêu cầu toàn thể CBCC trong đơn vị cùng đoàn kết phấn đấu khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đã đề trong năm 2016.