Hội nghị tổng kết công tác thuế thành phố Bắc Kạn năm 2015

Được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Cục thuế tỉnh Bắc Kạn; sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, Chi cục thuế thành phố đã đề ra các biện pháp quản lý thuế phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, khai thác có hiệu quả nhiều nguồn thu, cố gắng với mức cao nhất để thực hiện dự toán năm 2015. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố tiếp tục gặp khó khăn về nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất; tình hình nợ thuế vẫn còn cao chủ yếu do các doanh nghiệp khó khăn về tài chính và chưa được khách hàng thanh toán hoặc sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, gặp rủi ro trong quá trình kinh doanh; công tác khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn có lúc còn bị động; việc ứng dụng quản lý thuế còn vướng mắc, lỗi số liệu ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2015 được 67,612 tỷ đồng, bằng 81,5% dự toán (nếu loại trừ tiền sử dụng đất, tiền thu ngân sách là 54,729 vượt 13% dự toán). Có 6/11 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao, đó là: Thu cố định tại xã 0,18 tỷ đồng, vượt 200% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0,173 tỷ đồng, vượt 32% dự toán; lệ phí trước bạ 17,377 tỷ đồng, vượt 32% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 7,148 tỷ đồng, vượt 26% dự toán; thu khu vực DNNN địa phương 0,299 tỷ đồng, vượt 11% dự toán; thuế CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh 21,812 tỷ đồng, vượt 8% dự toán. Có 5/11 khoản thu không hoàn thành dự toán, đó là: Thu phí, lệ phí 4,644  tỷ đồng, bằng 96% dự toán; thu khác ngân sách 2,048 tỷ đồng, bằng 73% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0,173 tỷ đồng, bằng 44% dự toán; thu tiền sử dụng đất 12,883 tỷ đồng, bằng 37% dự toán. thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 0,086 tỷ đồng, bằng 10% dự toán. Đối với cấp xã, 8/8 đơn vị thuộc thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trước thời hạn đối với chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, trong đó: Phường Đức Xuân thu 4,605 tỷ đồng, vượt 19% dự toán; phường Phùng chí Kiên thu 2,692 tỷ đồng, vượt 15% dự toán; phường Nguyễn Thị Minh Khai thu 1,214 tỷ đồng, vượt 12% dự toán; phường Sông Cầu thu 2,978 tỷ đồng, vượt 10% dự toán; phường Huyền Tụng thu 0,434 tỷ đồng, vượt 16% dự toán; phường Xuất Hóa thu 1,706 tỷ đồng, vượt 4% dự toán; xã Nông Thượng thu 0,31 tỷ đồng, vượt 29% dự toán; xã Dương Quang thu 0,134 tỷ đồng, vượt 15% dự toán.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm Chi cục thuế thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thu ngân sách Nhà nước; chỉ đạo các đội thuế rà soát từng khoản thu, thực hiện các giải pháp quản lý thu đúng quy trình, đúng pháp luật, đảm bảo sự công bằng giữa những người nộp thuế. Tranh thủ sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và Cục thuế tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế; tự giác kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công tác quản lý thuế được thực hiện thông qua tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; kê khai và kế toán thuế; kiểm tra thuế, quản lý nợ thuế, quản lý ấn chỉ. Tổ chức giải đáp các chính sách thuế trực tiếp tại cơ quan thuế và qua điện thoại cho 698 lượt tổ chức, cá nhân. Thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kịp thời, đúng thời gian quy định; tính đến hết năm 2015 có 2.513 hồ sơ khai thuế phải nộp, trong đó số tờ khai đã nộp 2.490, đạt 99% (tờ khai nộp đúng hạn 2.242, chiếm 90%, tờ khai nộp chậm 248, chiếm tỷ lệ 10%). Trên địa bàn thành phố có 1.275 hộ kinh doanh, có 148 doanh nghiệp đang còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện kiểm tra thuế đối với 19 doanh nghiệp, số truy thu sau kiểm tra 0,097 tỷ đồng, tiền phạt từ kê khai thuế sai và phạt chậm nộp thuế 0,07 tỷ đồng, giảm lỗ 0,252 tỷ đồng. Tổng số nợ thuế đến hết năm 2015 là 4,817 tỷ đồng (trong năm đã thu nợ được 6,479/11,296 tỷ đồng). Công tác quản lý xuất, nhập, báo cáo các loại ấn chỉ đúng quy định, không để sai sót, thất thoát. Công tác quản lý nội bộ ngành và cải cách, hiện đại hóa ngành thuế đạt kết quả tốt; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế qua mạng và thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử; tiếp tục thực hiện công tác quản lý thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung. Các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai, nâng cấp đầy đủ, kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác quản lý thuế và ngày càng hoàn thiện.

Năm 2016, Chi cục thuế thành phố phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước là 96 tỷ đồng do HĐND thành phố giao. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện bao gồm: Chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, xử lý vi phạm pháp luật về thuế; tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường trong khai thác và quản lý các nguồn thu; đẩy mạnh thực hiện cải cách, hiện đại hóa công tác thuế; cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước và giảm nợ đọng thuế. Các đội thuế xã, phường chủ động tham mưu với Hội đồng tư vấn thuế thường xuyên rà soát các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, quản lý chặt chẽ, triệt để các nguồn thu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”; thực hiện đầy đủ quy định về công khai mức thuế hộ khoán; tăng cường công tác kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế, quyết toán thuế; triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế, hạn chế đến mức thấp nhất nợ mới phát sinh; chú trọng công tác  kiểm tra nội bộ, đặc biệt là kiểm tra thực thi nhiệm vụ của công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí lãnh đạo ngành, địa phương đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và đề nghị đơn vị tìm giải pháp khắc phục một số hạn chế trong năm 2015; đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ công tác trọng tâm đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2016./.